onsdag 23 oktober 2013

Havre och majs - Hur säkert är det egentligen för glutenintoleranta?
Celiaki-glutenkänslighet och reaktioner mot havre och majsgluten

Jag har tidigare påpekat i mina böcker att den ”glutenfria” vetestärkelsen är ett problem för många intoleranta då den fortfarande innehåller gluten, fast i ringa mängd som många känsliga reagerar mot.Utöver det har vi även resterna av lektiner att också ta hänsyn till. Men nu är det dags att belysa 2 andra produkter, havren och majsen.

Antikroppsreaktioner mot majsproteiner inte bara en korsreaktion mot antigliadin-antikroppar.
Att få diagnosen glutenkänslighet eller att leva glutenfritt gör att många söker alternativ till vanligt bröd, pasta och flingor. Många intoleranta känner sig dömda att bära det ok av majs och sojabaserade produkter butikerna erbjuder i sina hyllor för intoleranta.

”Majs är glutenfritt och säkert” men majs innehåller majsgluten.
Eller att det gluten som finns i havre skiljer sig från gluten i andra grässlag och är därför säkert. Flera nya studier har visat att personer med glutenkänslighet reagerar även på havre.
Zein, prolaminet i majs, samt prolaminet avenin som finns i havre verkar däremot inte uppvisa samma skadliga effekt hos en majoritet av celiakipatienterna men det finns ändå påverkan hos en del.

En anledning till att avenin inte påverkar i samma utsträckning hos celiakipatienter kan vara att dess aminosyrastruktur skiljer sig från gliadin, sekalin och hordein men även att andelen prolaminer i havre är fem gånger så liten som för prolaminer i vete, råg och korn.

Förklaring: Gliadin är ett i gluten förekommande glykoprotein. Gliadin spelar en viktig roll vid sjukdomen celiaki, eftersom det är gliadin som utlöser den antikroppsrektion som orsakar de för celiaki karaktäristiska skadorna på tunntarmens slemhinna
Något oegentligt används gliadin ofta som beteckning även för de motsvarande glykproteinerina sekalin (i råg) och hordein (i korn).

Det finns emellertid en liten andel celiakipatienter som har T-lymfocyter som reagerar på prolaminet avenin från havre och får inflammation av det. Det är en reaktion som alltså inte kan förklaras av att havren är kontaminerat av gluten. Under skörd, transport, lagring och/eller bearbetning kan havre riskera att kontamineras av vete, korn och råg vilket kan vara problematiskt för individer med celiaki. 

Havre ska inte innehålla mer än 20 mg gluten/kg. En stor kanadensisk studie på havre visade emellertid att 88 procent av 133 havresorter som testats innehöll mer än 20 mg gluten/kg. Det finns dock, som sagt, alltså personer som uppvisar immunmedierade besvär från havre som inte har kontaminerats av gluten vilket tyder på att det inte är gluten utan avenin eller något annat proteinkomplex som ger T-lymfocytreaktionen vid intag av havre.

Ett antal studier har visat att glutenkänsliga individer reagerar även på majs.
Vissa av dessa studier visar att det är gluten i majs som är tillräckligt likt glutenet i vetet och andra sädesslag och det har visat sig räcka för att framkalla en inflammatorisk reaktion hos celiakipatienter.

Corn Oil Usage Increases Villous Atrophy

Många som går över till en glutenfri diet svarar inte så bra på traditionella glutenfri kost som förväntat eftersom de fortfarande exponeras för gluten.

Majsgluten

Här kan endast den intolerante själv att testa sig fram och inte falla för påståendet att majs skulle vara helt säkert. Ett annat dilemma är att vi inte kan vara säkra på att inte GMO-majs ingår i produkterna. Man ska ha i åtanke att forskningen runt gluten än är i sin linda och att omkring ett 40tal nya skadliga proteiner upptäcks varje år.

År 1978 fann en studie antikroppar mot majs hos vissa patienter som led av celiaki, Chrons och Ulcerös kolit. Vid summering av studien trodde forskarna att reaktionen mot majs troligen har att göra med utvecklingen av en läckande tarm hos patienter med inflammatorisk tarmsjukdom.
Många hävdar att majsgluten är annorlunda än det gluten som finns i vete, korn och råg. Grunden för detta argument tjänar till att föreviga en massiv majskonsumtion hos de som diagnostiserats med celiaki. Som framgår av studien så reagerade nästan hälften av celiakipatienterna på majs om de var insatta på en traditionellt definierad "glutenfri" diet eller inte.

Värt att notera är: Studien visade även att patientens med Crohns sjukdom och Ulcerös kolit har också en högre antikroppsreaktion mot majs jämfört med kontrollerna. Detta tar upp några mycket viktiga frågor:

Bidrar då majsgluten till dessa sjukdomar?
Bidrar dessa sjukdomar till en fortsatt läckande tarm och skapar en sekundär reaktion mot majs?

Majs används som ett alternativ till vete att framställa livsmedel för celiakipatienter som måste anta en glutenfri diet. Men vissa prolaminer i majs innehåller aminosyrasekvenser som liknar de hos vetegluten immundominanta peptiderna vilket bör väcka varningsklockor för att vi bör fundera över majsens roll i livsmedel för patienter som lider av celiaki/glutenintolerans.

Sedan 1978 har det utförts ytterligare många studier som undersöker huruvida majsgluten är ett problem för patienter med glutenkänslighet. Det generella rådet som oftast ges till celiakipatienter är att majsen är säker. Den stora frågan är varför detta råd ges när det finns flera studier som visar tvärtom?
Industrin för glutenfria livsmedel har exploderat de sista 5 åren och är idag en apparat som omsätter åtskilliga miljarder och den industrins viktigaste bas är övervägande majsen.

Man bör fundera över följande:
*Mycket av den bearbetade glutenfria ”skräpmaten” härrör från genetiskt modifierad majs.

*Det är en stor ökning av patienter med refraktär celiaki (dessa människor svarar inte på en traditionell glutenfri diet.)

*Flera studier har visat att patienter som brukar traditionella glutenfria dieter inte läkt ut från sjukdomen även efter många år på dieten.

*Majs används även vid framställning av sötningsmedel, schampon, tvålar, plaster, bränsle, med mera. Potentialen för korskontaminering är farligt hög.

*Majsgluten används allt oftare som en ingrediens i mat till våra husdjur, flera har uppmärksammat att även djur reagerar negativt på spannmål i maten, och om det är GMO-majs som används till djurfoder går inte att utröna för tillfället.

(Läs mina tidigare inlägg om spannmålet och våra husdjur:http://gluten-celiaki.blogspot.se/2011/06/husdjur-och-manniskor-drabbas-bada-av.html

*Det finns fler studier som visar att majsgluten är ett problem än det finns studier som visar att det inte är så.

Man bör beakta med det underlag som nu finns att majsgluten är en faktor som bidrar till gluten relaterade sjukdomar. Det stora genomsnittet av celiakipatienter/glutenintoleranta känner sig bättre när vete utesluts ur kosten, men ett klientel känner sig aldrig riktigt bra eller återhämtar sig som önskat.
Statistiken visar att de med glutenkänslighet kommer att fortsätta att utveckla flera autoimmuna sjukdomar under sin livstid. Dessa sjukdomar utvecklas hos de som följer en traditionell glutenfri diet. Problemet är att många inte ser ett samband mellan gluten och dessa andra sjukdomar. De fokuserar på celiaki som om det är den enda manifestation av att konsumera gluten.

Ett annat dilemma som konstaterats vid en studie år 1987 är att glutenprotein, gliadin, passerar över i bröstmjölken hos ammande mödrar. Ammande mödrar fick inta 20 gram gluten. Deras prover analyserades därefter med avseende på närvaron av gluten. Maximala nivåer av gliadin i bröstmjölken konstaterades 2-4 timmar efter intaget av gluten. Hur är det då med majs?

En annan sak runt majsen ur hälsosynpunkt är den allt mer odlade genetiskt modifierade (GMO) majsen med "inbyggt" insektsgift.Amerikanerna är ledande på marknaden när det gäller GMO majsen. En fråga som dyker upp är, hur säkra kan vi vara att inte våra matvaror "kontraminerats" med GMO majs, vem kontrollerar livsmedelsproducenters bruk av GMO majs i mat, tillsatser, mm? Vi har en allt mer global handel med livsmedel så riskerna kan faktiskt vara stora.

(Bild nedan ett utdrag från DuPont-Pioneers information till odlare om olika majssorter och deras inbyggda insektsgifter, vilket sker genom genetisk modifiering.)
Direktlänk till sidan: https://www.pioneer.com/home/site/us/products/corn/seed-traits-technologies/oam/


Våra politiker verkar nu allt mer luta åt att GMO odlas i en allt större skala även i Sverige.

Kostdemokrati.se tar upp ämnet:
---------------------------------------

Forskare säger i ett pressmeddelande att allmänheten vilseleds
Pressmeddelande, Earth Open Source, Måndag 21 Oktober 2013
http://www.earthopensource.org/index.php/news/150
Det finns ingen vetenskaplig konsensus om att genetiskt modifierade livsmedel och grödor är säkra, enligt ett uttalande som släpptes idag av en internationell grupp av över 85 forskare, akademiker och läkare.
Uttalandet är ett svar på de senaste kraven från GMO-industrin och vissa forskare och debattörer att det finns ett ”vetenskapligt konsensus” om att genmodifierade livsmedel och grödor är säkra för människors och djurs hälsa och för miljön. Uttalandet menar att sådana påståenden är ”vilseledande” och säger att ”hävdad konsensus om GMO säkerhet inte existerar”.
Läs mer: No consensus on GMO safety – scientists release statement
Googleöversatt: Över 85 Forskare Release uttalar sig: Det finns ingen konsensus om GMO säkerhet!


Rune Lanestrand skrev en varnade artikel om GMO våren 2013.

GMO-fri mjölk, ägg och kyckling är hotad

GMO-fria produkter i Sverige är ett minne blott om LRF-ungdomarna får som de vill. Blev uppmärksammad på deras årsmöte/stämma genom en notis om att man valt in en ny ledamot i styrelsen. Och det är ju ingen konstigt. Men så fick jag se att den nyvalda ledamoten Sara Helgstrand arbetade för DuPont, världens största kemiföretag med säte i USA. DuPont är en gigant på GMO och var redan 1999 det största utsädesföretaget med 60 procent av marknaden för genmanipulerat utsäde av majs och soja. Större än Monsanto, Syngenta, BASF och Bayer. DuPont har patent på en rad utsädessorter som odlarna dyrt får betala för att få köpa.

När jag läste om Sara Helgstrand och henne anknytning till DUPont blev jag intresserad av vad stämman behandlade för frågor. Upptäckte till min förskräckelse att LRF-ungdomarna på Gotland motionerade om att den branschöverenskommelse som finns i dag mot import av GMO-foder skulle tas bort. Man yrkade på att deras riksstyrelse ”med kraft ska jobba för att kraven på GMO-fritt foder snarast stryks i branschöverenskommelsen.”

LRF-ungdomens riksstyrelse tillstyrker motionen och att den även ska gå vidare till LRF:s riksstämma. LRF är i grunden positiv till GMO, liksom jordbruksminister Eskil Erlandsson och en majoritet av riksdagen. Så nu är det upp till alla som vill kunna äta GMO-fritt i framtiden att agera och ta kontakt med makthavare i olika läger. Därför har jag skrivit dessa rader. För att visa hur allvarligt läget är när de unga jordbrukarna låter som försäljare för giftindustrin. Verkligen allvarligt och ledsamt minst sagt.

Häromåret gjorde några medlemmar i LRF Ungdom en studieresa till USA. På deras hemsida rapporterar dåvarande ordföranden John Enander:
”Under 4 intensiva dagar i lika många delstater träffade vi odlare, odlarorganisationer, och företag (ja Monsanto var ett av dem) som säljer och driver utvecklingen av grödor med genmodifierade egenskaper. Saligheten över teknikens möjligheter var, kan man säga av en stigande skala i den ordning jag ovan nämnde de olika aktörerna. Av dem vi mötte var det ingen som ifrågasatte en enda del av tekniken.”

Samma år motionerade John Enander till LRF-stämman om ökade försöksodlingar av GMO-grödor i Sverige. Nu undrar jag om detta var en mutresa som Monsanto bjöd på? Nuvarande ordföranden Kristina Yngwe vill öppna upp för full import av GMO-foder.
Det positiva ställningstagandet från LRF-ungdomens styrelse har dessvärre väckt branschorganisationerna till liv som nu tydligen vill gå ifrån branschöverenskommelsen och öppna upp för GMO-foder till mjölkkor, grisar, kyckling och höns.

Det största hotet med GMO-grödor förutom alla hälsorisker är den inbyggda gen där växten tillverkar sitt eget insektsgift som dödar humlor och bin. Utan deras pollinering blir det inte bara som Rakel Carson skrev, Tyst vår utan också en Tyst sommar. I USA där GMO-grödor har odlats några decennier på samma arealer är bi och humlor, insekter och fåglar nästan helt utrotade. De flesta GMO-grödor bidrar dessutom till ökad resistens mot antibiotika då de innehåller en antibiotikagen (NptII).

Rune Lanestrand

Slutsats
Således en gigantisk bluff, skickligt iscensatt, som om den lyckas sannolikt kommer att kosta våra barn och barnbarn deras framtid. De partier och politiker som omhuldar GMO-industrin har ingen framtid i Sverige eller Europa.
http://www.kostdemokrati.se/midi/2013/10/21/moderaterna-foresprakar-gmo/

**Jag kommer framöver att uppdatera denna sida med mera info i mån av tid….

*Vill du läsa mer i ämnet samt hur kosten ligger till grund för mängder av sjukdomar, allergier och överkänsligheter så kan du göra det i den mest omfattande bok författaren Michael Håkansson släppte den 15 januari 2017. I augusti 2017 släpptes också Stora Kosthandboken.
 

Du hittar dem här: Hälsoproblem & sjukdomar orsakade av vad vi äter 


fredag 18 oktober 2013

Celiaki - Glutenintolerans - Vad man egentligen vet - Forskning i framkant

En av mina vänner och tillika läkarkontakter sedan många år tipsade mig om denna föreläsning av svenska forskare och han tycker att den bör ses av den breda allmänheten för information.

Glutenintolerans och celiaki. Vad vet egentligen de svenska forskarna och universitetssjukhusen om detta problem som växer sig allt större? Okunskaperna/inkompetensen om celiaki, gluten-
intolerans, glutenöverkänslighet, glutenpåverkan är ju och har varit omfattande under väldigt många år på sjukhus och vårdcentraler. I denna film får du se och höra forskarna berätta hur långt fram man kommit i kunskaperna runt ämnet.

Första frågan som tveklöst dyker upp när man sett föreläsningen och förstår hur mycket egentligen svensk forskning känner till, är varför utbildningsmaterialet för blivande läkare är magert på denna punkten och alltid varit magert sedan många många år tillbaks i tiden?

Varför utbildas/uppdateras inte befintlig läkarkår kontinuerligt och studiematerial för att slippa ett onödigt lidande för vissa patienter som uppenbart lider av celiaki, glutenintolerans, glutenöverkänslighet, glutenpåverkan?

Många går sjuka år ut och år in, söker tröstlöst hjälp och svar från vården, många äter kortison för värk, andra tar sprutor mot sin diabetes, andra använder dagligen medicin för psykiska besvär...andra tar förebyggande och luftrörsvidgande för luftvägarna...andra tar värktabletter dagligen för att härda ut...många kämpar med trög mage eller med lös....att spannmålet ger besvär vet svenska forskare inom medicin...men tydligen inte läkarna. Vården behandlar bara biverkan, man går inte till botten med vad som ligger till grund för besvären. Se bilden nedan från svenska medicinforskares föreläsning...vad man vet!Se filmen nedan och förundras över kunskaperna! Det ska dock tilläggas att det fortfarande finns vissa luckor i informationen som presenteras vid föreläsningen men den är absolut sevärd!

För bäst bildkvalitet följ länken och se filmen direkt på YouTube: http://www.youtube.com/watch?v=JBX_-0dwZEM&feature=youtu.be


*Är du intresserad av mina böcker i ämnet finner du dem här: Bokrelease 2017


tisdag 8 oktober 2013

Leversjukdomar - celiaki och glutenintoleransGlutenintolerans och levern

Vad är levern?
Levern är ett av de största och viktigaste organen i kroppen. Den lagrar vitaminer, sockerarter, fetter och andra näringsämnen från maten. Det bygger kemikalier som kroppen behöver för att hålla sig frisk, bryter ner skadliga ämnen som alkohol och andra giftiga kemikalier, och tar bort slaggprodukter från blodet. Celiaki är ofta förknippad med leverskada.
*Mer än hälften av alla med obehandlad celiaki har förhöjda levervärden vilket kan vara en varningsklocka.

I en omfattande översyn som offentliggjordes 2007 i en upplaga av tidskriften Hepatology, fann författarna märkligt nog 400 procent ökning av celiaki hos 185 vuxna som genomgått levertransplantation.
Att ha en odiagnostiserad celiaki innebär en 8-faldigt ökad risk att dö av skrumplever.
Även om det inte helt klarlagt, kan gluten skada levern genom två olika mekanismer: permeabilitet och toxicitet.

Permeabilitet (genomsläpplighet/läckage) – Hos en person med celiaki kommer ett intag av gluten att påverka tarmslemhinnan som utsätts för en onormal stress vilket gör den läckande. Denna ökning av intestinal permeabilitet tillåter stora molekyler från livsmedel som normalt utsöndras att istället läcka direkt in i blodomloppet. Väl i blodet, angriper immunsystemet dessa molekyler. Detta immunsvar är systemisk och kan även attackera levervävnaden, vilket leder till en uppsjö av reaktioner som främjar en leverskada.


Toxicitet (giftighet) - Gluten utgör en irritation i tarmslemhinnan vilket gör att gifter som normalt skulle utsöndras som avfall passerar in i kroppens blodförsörjningssystem. Detta lägger ytterligare en avgiftnings belastning på levern att försöka utföra.
Enligt en publikation i maj år 2008 i Allergy and Immunology, så spänner en leverskada till följd av glutenintolerans över ett brett spektrum, men de former som oftast kan ses inkluderar kryptogen hepatit.

Kryptogenetisk, medicinsk term för något med okänd orsak, t.ex. kryptogen levercirros (skrumplever utan känd föregående leverpåverkan eller leversjukdom) samt autoimmun hepatit (kronisk leverinflammation av oklar genes som historisk karaktäriseras av interfashepatit, förekomst av leverrelaterade autoantikroppar och hypergammaglobulinemi). I sistnämnda fall kväver man ofta symtomen inom vården med kortisonbehandling utan att utreda vidare.


Det är heller inte ovanligt att läkaren frågar patienten om dennes alkoholvanor vid avvikande leverprover/leverbesvär vilket många kan uppfatta som kränkande då de inte brukar alkohol. I många fall av leversjukdomar ligger en obehandlad celiaki i botten som orsak men leverbesvären klassas som kryptogena, eftersom leverns avvikelser upptäcks oftast innan en glutenintolerans påvisas.

Varför bör man även undersöka levern och eventuella problem kopplat till denna när man misstänker celiaki? Jo på grund av en uppenbar koppling mellan de två krämporna och att de med leversjukdom rekommenderas att absolut utredas vidare för celiaki.

Det märkliga är att trots den stora allmänhetens bristande kunskap om celiaki, diagnostiseras nu allt fler människor varje år. Allt eftersom det medicinska samfundet lär sig mer om hur långt celiaki egentligen slår, är dess association med leversjukdomar som bör får en större uppmärksamhet . Om du har celiaki eller en leversjukdom, bör man öka medvetenhet om hur dessa till synes väldigt olika tillstånd är sammanflätade vilket i längden kan leda till förbättringar i båda fallen.

Om Celiaki:
Ett tillstånd som skadar tunntarmen och hindrar absorption av föda. Celiaki är följderna en autoimmun reaktion på gluten - ett protein som finns i vete, råg, korn, havre och spelt. Vid celiaki kan bara en liten mängd gluten orsaka ett immunsvar som skadar tarmslemhinnan.
Tyvärr kan tarmskada bara vara toppen av ett isberget av glutens återverkningar hos en känslig person. Vi ser i samhället en stadig ökning av:
• osteoporos
• defekter i tandemalj
• besvär i centrala och perifera nervsystemet
• pankreatiska sjukdomar
• intestinala blödningar
• störningar hos gallblåsa, lever och mjälte
• gynekologiska sjukdomar

Obehandlad celiaki har också kopplats till en ökad risk för vissa typer av cancer, särskilt intestinala lymfom.
Tyvärr passerar ofta celiaki oupptäckt eftersom de vanligaste symtomen (buksmärta, trötthet, förstoppning och diarré) liknar en rad andra sjukdomar. En handfull företag försöker sig nu på att sälja matsmältningsenzymer som kan bidra till att bryta ner gluten, men en glutenfri kost är för närvarande den enda kända effektiva behandlingen för celiaki och riskerna med att chansa och sätta tillit till ett tillskott kan få förödande konsekvenser i längden.


Autoimmun hepatit är en inflammation i levern som uppstår när immunceller av misstag angriper leverns normala celler och tar dessa för skadliga inkräktare och attackerar dem.

Kryptogen och autoimmun hepatit kan representeras i olika manifestationer av samma tillstånd hos dem med olika genetiskt betingad överkänslighet. Forskare har upptäckt att kryptogen hepatit är reversibel med en glutenfri diet, men dock brukar autoimmun hepatit ofta inte svara på kostförändringar. Ändå hjälper en glutenfri diet för att minska tarminflammation och förbättra näringsupptaget.

Att inta en glutenfri kost är vanligtvis riktat mot personer med celiaki, men allt fler inom vården upplever att gluten påskyndar utvecklingen av leversjukdom hos vissa individer. 

Vad är då en leversjukdom?

Termen leversjukdom gäller för många sjukdomar och störningar som orsakar levern att fungerar felaktigt eller sluta fungera. Onormala resultat av leverfunktionstester påvisar ofta leversjukdom.

Primär biliär cirros är en inflammation av gallgångarna i levern vilket resulterar i förträngning och obstruktion. 

Orsaken till inflammerade gallgångarna i levern vid detta tillstånd är inte känd. Sjukdomen drabbar oftast medelålders kvinnor. Uppkomsten av symptom sker gradvis, med trötthet och kliande hud som det vanligaste första symtomet. Långvarig obstruktion av gallan tros leda till skrumplever. Sjukdomen kan vara associerad med autoimmuna sjukdomar. Symptomen kan inkludera: klåda, gulsot, förstorad lever, buksmärtor, fetthaltiga avlagringar under huden, gula fläckar på ögonlocket och avföring.   

Leversjukdom och celiaki
Det finns växande bevis för att en många leverskador hos barn och vuxna kan vara relaterade till celiaki och gluten. De olika typerna av beskrivna leversjukdomar beskriven kan utgöra ett spektrum av samma sjukdom där individuella faktorer, såsom genetisk predisposition, tidig exponering och varaktigheten av exponering för gluten kan påverka reversibilitet hos leverskada.

Vid fristående undersökningar återfanns celiaki hos:
6,4% av patienter med autoimmun hepatit
5-10% av patienter med kroniskt onormala leverprover och ingen uppenbar orsak till leversjukdom.
6-8% av patienter med autoimmuna leversjukdomar
Forskning har visat en 3 % prevalens av primär biliär cirros hos personer med celiaki. I enstaka fall har celiaki också visat sig vara associerade med autoimmuna kolangit och primär skleroserande kolangit. 


Behandling
Behandling med en glutenfri kost för patienter med både celiaki och leversjukdom kan leda till förebyggande av leversvikt även i allvarliga fall där levertransplantation övervägs.

Autoimmun hepatit är en inflammation i levern. En person med autoimmun hepatit har autoantikroppar som cirkulerar i blodet som orsakar immunsystemet att angripa levern. Autoimmun hepatit förekommer ibland hos anhöriga till personer med autoimmuna sjukdomar vilket tyder på en genetisk orsak. Denna sjukdom är vanligast hos unga flickor och kvinnor. Symptomen kan inkludera: mörk urin, aptitlöshet, trötthet, sjukdomskänsla, utspänd buk, generaliserad klåda, blek eller lerfärgad avföring, illamående och kräkningar.

Laboratoriefynd:
Leverskadan karaktäriseras biokemiskt av en hepatocellulär skada med dominerande transaminasförhöjning. ALP är ofta normalt eller lätt förhöjt.De klassiskt avvikande laboratorieparametrarna vid AIH är kombinationen:
Mer än måttlig transaminasstegring
ANA (antinuclear antibody) positivitet
SMA (smooth muscle antibody) positivitet
Stegring av IgG

Diagnostik:
Hörnstenarna vid diagnostiken av AIH är:
Stegring av ASAT och ALAT, ofta >2-3 gånger normalvärdet
Hypergammaglobulinemi med IgG stegring 1,5 gånger normalvärdet
SMA och/eller ANA förekomst med titer på > 1/80
Histologiskt veriferad periportal och/eller periseptal inflammation ("piecemeal necrosis") med tät lymfocytinfiltration

Andra leversjukdomar associerade med celiaki:
Isolerade hypertransaminaser med parenkymala skador som är reversibla vid en glutenfri diet (celiaki inducerad hepatit).
Reaktiv hepatit - Irritation i levern som ibland orsakar permanenta skador.
Autoimmun (skleroserande) kolangit - En inflammation i gallgångarna i levern utan en bestämd orsak.
Autoimmun hepatit: typ 1 och typ 2.
Primär biliär cirros.
(Vid alkoholinducerad precirrhos/cirrhos förekommer i vissa fall låga titrar av autoantikroppar som kan påminna om AIH. Vid alkoholleversjukdom brukar det dock förekomma en övervikt av ASAT och i regel är graden av transaminasstegring lägre vid alkoholleverskada än vid AIH.)

Kronisk hepatit C-infektion/antiviral terapi.
Hemokromatos.
Fettlever - En rad förhållanden som drabbar människor som dricker lite eller ingen alkohol alls och orsakar en ansamling av överflödigt fett i leverceller.
Akut leversvikt - Leversvikt är allvarlig försämring av leverfunktionen.
Kryptogen cirros - Skrumplever grund oidentifierade orsaker och en vanlig orsak till levertransplantation. Skrumplever är ett kroniskt problem som gör det svårt för levern att ta bort gifter från kroppen.
Regenerativ nodulär hyperplasi - en sällsynt sjukdom som ofta förknippas med bindväv, cancer i blod, benmärg och lymfkörtlar, eller droger, och är en orsak till icke-cirrotisk portal hypertension.
Levercellscancer - En primär levercancer.


*Vill du veta mer om hur kosten påverkar oss? Då ska du läsa "Hälsoproblem & sjukdomar orsakade av vad vi äter" (2017) (uppdaterad maj 2018). I augusti 2017 släpptes också Stora Kosthandboken (uppdaterad och utökad maj 2018).

Du hittar böckerna här: Hälsotillståndet