onsdag 8 maj 2013

Bipolär sjukdom och gluten - gliadin


Bipolär sjukdom och gluten

Bipolär sjukdom är en allvarlig psykisk sjukdom som orsakar människor att uppleva extrema humörsvängningar – allt från mani till depression. Sjukdomen kan behandlas genom medicinering.

Det är inte ovanligt att läsa på forum för personer med bipolär sjukdom, där de berättar att deras symptom förbättrats eller avtagit helt vid införandet av en glutenfri kost. Dessutom finns två studier i den medicinska litteraturen som visar att personer med antingen celiaki eller glutenkänslighet lättare kan drabbas av någon bipolär sjukdom än för den allmänna befolkningen.

När det gäller sambandet mellan glutenintag och psykiska förhållanden, så är det mycket mer forskning och kartläggning som behövs innan det blir allmänt vedertaget att följa en glutenfri kost vid diagnostisering och att detta helt klart kan hjälpa vissa individer med bipolär sjukdom.

Antikroppar finns hos personer med bipolär sjukdom

Endast tre medicinska studier har utförts för att undersöka om personer med bipolär sjukdom har förhöjda mängder av anti-gluten antikroppar i blodet.

I den mest omfattande studien, publicerad 2011, testade forskarna 102 personer med bipolär sjukdom och 173 personer utan en psykisk störning. De mätte nivåer av antikropparna AGA-IgG och AGA-IgA , som båda inte är specifika för celiaki men som kan vara användbara som tester för glutenkänslighet . De mätte också antikroppar mot tTG-IgA och tTG-IgG, som är mycket känsliga tester för celiaki .

Studien visade att personer med bipolär sjukdom hade en mycket högre risk att få ökade nivåer av IgG-antikroppar mot gluten jämfört med dem utan bipolär. Även personer med bipolär sjukdom hade också en högre förekomst av andra laboratoriefynd som är associerade med celiaki.

Nivåerna av antikroppar hos personer med bipolär sjukdom korrelerar inte med deras sammanlagda symtom (mätt på flera olika sätt), medicinsk historia, eller om de hade några gastrointestinala symtom, eller med deras användning av specifika psykiatriska mediciner.

Nästan hälften av dem med bipolär sjukdom bar celiakigener (dvs, de gener som predisponerar för celiaki), men de med dessa generna var inte mer eller mindre benägna att ha ökade nivåer av antikroppar mot gluten.

En annan studie undersöker mani vid bipolär sjukdom och gluten-antikroppar.

Samma forskargrupp publicerade en studie i mars 2012 som tittar på markörer av glutenkänslighet och celiaki vid akut mani, ett symtom med kännetecken på bipolär sjukdom. De fann att människor uppsökt sjukhus för mani, hade markant ökade nivåer av IgG-antikroppar mot gluten, men hade inte förhöjda nivåer av andra typer av celiaki-specifika antikroppar.

Intressant var att mätningar sex månader efter sjukhusvistelsen, visade på att hos de flesta av de bipolära patienternas genomsnittliga nivåer av IgG-antikroppar sjunkit, och skilde sig inte signifikant från de hos kontrollpersonerna. Dock var de bipolära patienter som fortfarande hade förhöjda nivåer av IgG efter sex månader varit mer benägna att ha återvänt till sjukhus för ny mani inom denna tidsram.

"Övervakning och kontroll av glutenkänslighet kan ha betydande effekter på behandling av patienter på sjukhus med akut mani" det var slutsatsen forskarna drog av detta.

Den tredje studien, publicerad år 2008, tittade inte specifikt på bipolär sjukdom och gluten, utan såg det på ett brett spektrum av psykiatriska tillstånd, inklusive bipolär sjukdom, och om de var mer sannolikt hos barn med celiaki eller med positiva blodprover för celiaki. Studien fann neurologiska eller psykiatriska problem hos nästan 2 % av de barn med celiaki eller glutenkänslighet, en något högre nivå än hos de 1,1 % som finns bland kontrollpersoner.

Gluten inblandat i andra psykiska sjukdomar

Det råder ingen tvekan om att personer med celiaki och glutenkänslighet oftare lider av ångest och depression i högre grad än friska.

Gluten och depression är kopplade till en mängd olika studier, inklusive forskning som behandlar celiaki och forskning om icke-celiaki och glutenkänslighet. Gluten och ångest verkar kopplat till vartannat. Fortfarande är det inte klart om gluten i sig kan bidra till symtom på depression och ångest, eller om andra mekanismer såsom näringsbrist som orsakas av gluteninducerad-intestinal skada (malabsorption) som kan leda till att de psykiatriska symtomen.

Dock har vissa studier funnit att följs en strikt glutenfri kost så verkar detta hjälpa vid några symptom på både depression och ångest hos personer med celiaki och glutenkänslighet.

Psykiatriker har också spekulerat om ett möjligt samband finns mellan gluten och schizofreni, och några fallrapporter indikerar helt klart att det finns människor med schizofreni som kan förbättras på en glutenfri diet.


Kan gluten ha en roll vid bipolär sjukdom?

Forskarna i den första studien som tittade speciellt på anti-gluten antikroppar hos personer med bipolär sjukdom noterade att vissa antikroppsnivåer - men inte alla av dem - var betydligt högre hos personer med bipolär sjukdom.

"Det är troligt att personer med bipolär sjukdom som har ökat antikroppar mot gliadin delar några patobiologiska funktioner som vid celiaki, som onormal absorption av intagen föda, ett konstaterande som också är förenligt med ökade nivåer av antikroppar mot kasein som också har påträffats vid bipolär sjukdom samt hos nyinsjuknade i psykos och schizofreni. Emellertid, är mekanismen för det ökade antikroppssvaret mot gluten sannolikt att vara olika vid bipolär sjukdom i jämförelse med celiaki", sade forskarna i sin analys.

Forskarna drog slutsatsen: "Vid denna punkt, återstår nu att avgöra om glutenproteiner eller det observerade förhöjda immunsvaret mot dem har någon roll i den patogena mekanismen för bipolär sjukdom eller om har potential att fungera som biomarkörer för diagnos eller aktivitet. Framtida studier bör omfatta glutenfri kost vid bipolär sjukdom hos de patienter med förhöjda antigluten antikroppar".

Affektiva störningar: Humörstörningar kopplade till gluten känslighet och celiaki inkluderar

 • ADD/ADHD
 • Autism
 • Depression och bipolär sjukdom
 • Näringsbrist: Eftersom gluten känslighet och celiaki påverkar tunntarmen, kan näringsbrist resultera från en dålig matsmältning. Förutom särskilda vitamin-och mineralbrister, kanske du har blodbrist eller benskörhet, osteopeni eller osteomalaci.
Neurologiska tillstånd:

 • Neurologiska symtom relaterade till glutenkänslighet och celiaki inkluderar: Epilepsi och cerebrala förkalkningar. Hjärna och ryggmärg: Ryggmärgsbråck (hos nyfödda till mödrar med celiaki som äter gluten)
 • Neurologiska problem såsom ataxi, neuropati, stickningar, kramper, och optisk myopati
      Flera andra symtom som ofta är förknippad med celiaki:

 • Cancer (särskilt intestinala lymfom)
 • Downs syndrom
 • Interna blödningar
 • Organstörningar (gallblåsan, levern, mjälten, eller bukspottkörtel)
 • Defekter i tandemalj
 • Cystisk fibros
Typ 1-diabetes och celiaki går ofta hand i hand. Cirka 6 procent av personer med typ 1-diabetes har celiaki, men många vet inte om det. Personer med celiaki och typ 1-diabetes hanterar ofta blodsockernivån mycket lättare på glutenfri kost.  

Vill du veta mer om hur kosten påverkar oss? Då ska du läsa "Hälsoproblem & sjukdomar orsakade av vad vi äter" (2017). I augusti 2017 släpptes också Stora Kosthandboken.

Du hittar böckerna här: Bokrelease 2017


1 kommentar:

 1. Även kaseinintolerans medverkar till att utveckla bland annat så kallad Bipolär sjukdom (det är ju oftast symptom på förgiftning och brister, obalans i individens biokemi) - läs mer under bland annat utenglutenogmelk.info, under melkeintoleranse ;-)

  SvaraRadera